{:uk}Які податки повинні платити українці: за що доведеться віддати більше грошей{:}{:ru}Какие налоги должны платить украинцы: за что придется отдать больше денег{:}

0

{:uk}Кожен третій українець отримує зарплату «в конверті», заявив кілька тижнів тому міністр соцполітики Андрій Рева. З тіньових доходів не стягуються податки. В результаті держава втрачає мільярди гривень, а українці – право на високу пенсію і соціальний захист.

Про це пише Сегодня.

Податкове навантаження на зарплату – 41,5%. Наприклад, щоб заплатити працівникові «чистими» 10 тисяч гривень, роботодавцю потрібно закласти в фонд оплати праці більше 14 тисяч гривень. 2,2 тисячі гривень – єдиний соціальний внесок. Цей «податок» розподіляється між трьома фондами. Із зарплати в 10 тисяч гривень майже 140 гривень йде до Фонду страхування на випадок безробіття (якщо звільнитися за згодою сторін, з цього фонду можна ще три місяці отримувати зарплату), 244 гривні потрібно заплатити до фонду страхування на випадок втрати працездатності і 1815 гривень – в Пенсійний фонд.

2 тисячі гривень – податок на доходи фізосіб. 1200 гривень від цієї суми йде в бюджет міста, за ці кошти ремонтуються лікарні і школи, дороги, реалізуються міські програми по благоустрою міста тощо Ще 800 гривень – йде в загальний державний бюджет, і після перерозподіляються на всі потреби (медицина, соціальна політика, інфраструктура і т.д.).

Ще 150 гривень – військовий збір. Цей «податок» з самого початку вводився як тимчасовий після початку військових дій на Донбасі. Кошти йдуть на фінансування армії.

Які податки платимо з зарплати:
Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) – 22%
Податок на доходи фізосіб (ПДФО) – 20%
Військовий збір – 1,5%

Українці також платять податок на додану вартість (ПДВ) і акцизи на тютюнові вироби, алкоголь, нафтопродукти. ПДВ в розмірі 20% і акцизи закладені у вартість товарів. Наприклад, купуючи бензину на 100 гривень, приблизно 44 гривні у вартості – акцизні збори і податки. А купуючи в супермаркеті ковбасу на 100 гривень, 20 гривень від цієї суми – податок на додану вартість. Ці податки експерти називають «непрямими», тобто їх розмір вже закладений у вартість товарів і послуг.

Акцизи та податок на додану вартість займають левову частку в дохідній частині бюджету. При чому, якщо офіційно безробітний українець, який декларує нульовий дохід, може не платити ЄСВ, ПДФО, однак ПДВ доводиться платити всім – цей податок закладений в тарифах на комунальні послуги, в цінах на продукти, товари і т.д.

В рамках пенсійної реформи уряд в жовтні пропонує скасувати часткову виплату пенсій для працюючих пенсіонерів. На даний момент працюють українці мають право отримувати тільки 85% від своєї пенсії, решта – залишається в бюджеті Пенсійного фонду. Згідно 47 ст. закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», після справляння 15% працюючого українця залишається пенсія менше 1870 гривень (150% від прожиткового мінімуму для непрацездатних), виплачувати будуть повну пенсію. При цьому експерти відзначають: утримування 15% від пенсії це не оподаткування, а неповна виплата.

На даний момент в Україні приблизно 650 тисяч працюючих пенсіонерів. Якщо часткову виплату скасують, то вже в жовтні вони отримають пенсії на 17% вище. Наприклад, якщо на даний момент працюючий українець отримують пенсію в 2000 гривень, з першого жовтня її підвищать до 2352 гривень.

У той же час податок на нерухомість, який прив’язаний до розміру мінімальної зарплати, в наступному році збільшиться в два рази. Так, податок сплачується за минулий рік і вважається з урахуванням заробітної плати за станом на перше січня. Податок повинні стягувати на квартири площею не менше 60 квадратів і на будинки площею від 120 квадратних метрів. Якщо у власності і будинок і квартира – податок стягується при загальній площі не менше 180 квадратів. При цьому платити потрібно за кожен «зайвий» квадрат понад цю норму. Місцева влада може збільшувати норму, наприклад, стягувати податок з квартир площею не від 60, а від 80 квадратів.

Наприклад, якщо є квартира площею 70 квадратів, то при «нормі» в 60 квадратів потрібно буде заплатити тільки за 10 метрів, а при «нормі» в 80 квадратів – платити не доведеться. Кожен “зайвий” квадратний метр коштує не більше 1,5% від мінімальної зарплати за станом на перше січня минулого року. 2016 рік почався з мінімалкою 1378 гривень. Таким чином, в цьому році за кожен квадрат площі сверхнорми потрібно платити від 0 до 20,67 гривні. Наприклад, киянин з квартирою в 100 квадратних метрів повинен заплатити за 40 квадратів 551,2 гривні (при урахуванням податкової ставки в 1%).{:}{:ru}Каждый третий украинец получает зарплату «в конверте», заявил несколько недель назад министр соцполитики Андрей Рева. С теневых доходов не взимаются налоги. В результате государство теряет миллиарды гривен, а украинцы – право на высокую пенсию и социальную защиту.

Об этом пишет Сегодня.

Налоговая нагрузка на зарплату – 41,5%. К примеру, чтобы заплатить работнику «чистыми» 10 тысяч гривен, работодателю нужно заложить в фонд оплаты труда больше 14 тысяч гривен. 2,2 тысячи гривен – единый социальный взнос. Этот «налог» распределяется между тремя фондами. С зарплаты в 10 тысяч гривен почти 140 гривен идет в Фонд страхования на случай безработицы (если уволиться по согласованию сторон, с этого фонда можно еще три месяца получать зарплату), 244 гривни нужно заплатить в фонд страхования на случай потери трудоспособности и 1815 гривен – в Пенсионный фонд.

2 тысячи гривен – налог на доходы физлиц. 1200 гривен от этой суммы идет в бюджет города, за эти средства ремонтируются больницы и школы, дороги, реализуются городские программы по благоустройства города и т.д. Еще 800 гривен – уходит в общий государственный бюджет, и после перераспределяются на все нужды (медицина, социальная политика, инфраструктура и т.д.).

Еще 150 гривен – военный сбор. Этот «налог» изначально вводился как временный после начала военных действий на Донбассе. Средства идут на финансирование армии.

Какие налоги платим с зарплаты:
Единый социальный взнос (ЕСВ) – 22%
Налог на доходы физлиц (НДФЛ) – 20%
Военный сбор – 1,5%

Украинцы также платят налог на добавленную стоимость (НДС) и акцизы на табачные изделия, алкоголь, нефтепродукты. НДС в размере 20% и акцизы заложены в стоимость товаров. К примеру, покупая бензина на 100 гривен, примерно 44 гривни в стоимости – акцизные сборы и налоги. А покупая в супермаркете колбасу на 100 гривен, 20 гривен от этой суммы – налог на добавленную стоимость. Эти налоги эксперты называют «косвенными», то есть их размер уже заложен в стоимость товаров и услуг.

Акцизы и налог на добавленную стоимость занимают львиную долю в доходной части бюджета. При чем, если официально безработный украинец, который декларирует нулевой доход, может не платить ЕСВ, НДФЛ, однако НДС приходится платить всем – этот налог заложен в тарифах на коммунальные услуги, в ценах на продукты, товары и т.д.

В рамках пенсионной реформы правительство в октябре предлагает отменить частичную выплату пенсий для работающих пенсионеров. На данный момент работающие украинцы имеют право получать только 85% от своей пенсии, остальное – остается в бюджете Пенсионного фонда. Согласно 47 ст. закона «Об общегосударственном пенсионном страховании», после взимания 15% работающему украинцу остается пенсия меньше 1870 гривен (150% от прожиточного минимума для нетрудоспособных), выплачивать будут полную пенсию. При этом эксперты отмечают: удерживание 15% от пенсии это не налогообложения, а неполная выплата.

На данный момент в Украине примерно 650 тысяч работающих пенсионеров. Если частичную выплату отменят, то уже в октябре они получат пенсии на 17% выше. К примеру, если на данный момент работающий украинец получают пенсию в 2000 гривен, с первого октября ее повысят до 2352 гривен.

В то же время налог на недвижимость, который привязан к размеру минимальной зарплаты, в следующем году увеличится в два раза. Так, налог платится за прошлый год и считается с учетом заработной платы по состоянию на первое января. Налог должны взымать на квартиры площадью не меньше 60 квадратов и на дома площадью от 120 квадратных метров. Если в собственности и дом и квартира – налог взымается при общей площади не меньше 180 квадратов. При этом платить нужно за каждый «лишний» квадрат сверх этой нормы. Местная власть может увеличивать норму, например, взымать налог с квартир площадью не от 60, а от 80 квадратов.

Например, если есть квартира площадью 70 квадратов, то при «норме» в 60 квадратов нужно будет заплатить только за 10 метров, а при «норме» в 80 квадратов – платить не придется. Каждый «лишний» квадратный метр стоит не больше 1,5% от минимальной зарплаты по состоянию на первое января прошлого года. 2016 год начался с минималкой 1378 гривен. Таким образом, в этом году за каждый квадрат площади сверхнормы нужно платить от 0 до 20,67 гривни. К примеру, киевлянин с квартирой в 100 квадратных метров должен заплатить за 40 квадратов 551,2 гривни (при учетом налоговой ставки в 1%).{:}

‡агрузка...

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Будь ласка, введіть свій коментар!
Будь ласка, введіть своє ім'я тут