{:uk}Вчені розповіли, коли настане новий льодовиковий період{:}{:ru}Ученые рассказали, когда наступит новый ледниковый период{:}

0

{:uk}Британські вчені запропонували нове пояснення«Проблеми 100 тисяч років», тобто виникнення на Землі кожні сто тисячоліть льодовикових періодів. Вони вважають, що головна причина – лід на поверхні Світового океану. Але російські фахівці вважають інакше і пророкують прихід холодів через 14 років – через сонячної активності. Lenta.ru з’ясувала, чия теорія більш правдоподібна і коли все-таки вдарять глобальні морози.

До вивчення глобальних кліматичних змін і прогнозам наступного льодовикового періоду підключилися математики, створивши нову теорію. Згідно з дослідженням Валентини Жаркова з Університету Нортумбрії в Великобританії, наступне заледеніння може статися в 2030 році, тобто буквально через 14 років. Опублікована рік тому робота Жаркова викликала великий резонанс в науковому співтоваристві, однак останнім часом увагу на неї звернули в зв’язку з виступом наукового на National Astronomy Meeting.

За словами Жаркова, зниження температури на Землі прямо пов’язане з сонячною активністю і незабаром нас чекає малий льодовиковий період, такий же, як в XVII і XVIII столітті. Тоді був зафіксований мінімум Маундера – кількість сонячних плям зменшилася з 40-50 тисяч до всього 50 одиниць. Зими були набагато холодніше звичайного і тривали довше. Середня температура повітря на планеті опустилася на 1,3 градуса, що призвело до загибелі врожаїв і інших тяжких наслідків.

Команда з фізиків, математиків і астрономів на чолі з Жаркова стверджує, що в період з 2030 За 2040 рік сонячний активність впаде на 60 відсотків. Однак зниження активності триватиме не 60 років, як при мінімумі Маундера, а 30 років. Відповідно до гіпотези, магнітні хвилі на Сонце з’являються парами, головна з яких відповідає за дипломні роботи зміни, що спостерігаються дослідниками при зміні сонячної активності. Періодичність коливань складає близько 11 років, що відповідає позовної циклу. Таким чином, дослідники пов’язали еволюцію магнітного поля Сонця з мінімумами і максимумами активності зірки, а також його впливом на клімат.

У цій теорії багато противників, оскільки мінімум Маундера не можна безпосередньо пов’язати з малим льодовиковим періодом. Вплинути на температуру в ту епоху могли і вулкани, чий попіл затьмарював сонячне світло, уповільнення або навіть повна зупинка термоціркуляціі океанських вод або ж припинення масового випалювання лісів американськими індіанцями, які вимерли в результаті інфекцій.

До того ж теорію розробляється не кліматологи, а фізики, які вивчали тільки сонячну активність. Модель, створена російськими, українськими та британськими вченими, може пояснити мінімум Маундера, але застосовувати її для передбачення льодовикових періодів некоректно. Ефективні кліматичні моделі включають в себе не тільки сонячну активність, але і безліч інших чинників.

Але льодовикові періоди дійсно повторюються. Спочатку Земля поринала в холод кожні 40 тисяч років, а мільйон років тому, за часів середньоплейстоценових переходу, проміжки збільшилися. Тепер глобальні похолодання відбуваються кожні 100 тисяч років, і поки цього немає надійного пояснення.

Нову теорію, яка пояснює «проблему 100 тисяч років», висунули геофізики з Кардіфського університету Великобританії. Згідно зі звітом, опублікованим в журналі Geology, вся справа в Світовому океані, точніше, в поглинанні їм вуглекислого газу.

Використовуючи дані, отримані в рамках програми Deep Sea Drilling Project, фахівці вивчили придонні шари океану і виявила цікаву закономірність: у викопні організми і породах, що відносяться до льодовиковим періодам, підвищений вміст вуглекислого газу. Це, на думку вчених, і могло викликати обледеніння Землі.

«Ми пов’язуємо глобальне похолодання з« вдихами »і« видих »вуглекислого газу Світовим океаном. Коли лід досягає великої товщини, океан починає поглинати газ з атмосфери, знижуючи тим самим температуру планети, – коментує провідний автор дослідження професор Керрі Лір. – Поглянувши на скам’янілості на дні океану, ми визначили, що кожні 100 тисяч років океан поглинає більше вуглекислого газу ».

Вчений порівнює лід на поверхні океану з кришкою, що перешкоджає вільному виходу вуглекислого газу в атмосферу. Водорості, які відіграють найважливішу роль у видаленні вуглекислого газу з атмосфери, можуть вільно його поглинати, але зворотного процесу заважає ця «кришка» з льоду.

Коли лід тоншає, океан починає вивільняти вуглекислий газ і підвищує температуру Землі. Саме цей процес спостерігається зараз, так як останнє заледеніння закінчилося понад 11 тисяч років. З тих пір підвищилися температура і рівень Світового океану, а крижані шапки знову перемістилися до полюсів. Крім того, парникового ефекту сприяє викиди вуглекислого газу людиною.

«Ми наблизилися до розгадки того, чому відбуваються льодовикові періоди, проте до цих пір не знаємо, чому цикл збільшився з 40 тисяч років до 100. Ми не можемо робити прогнозів про клімат, якщо не знаємо, як відбуваються ці процеси. Наша робота проливає світло на деякі аспекти », – розповіла Лір в інтерв’ю International Business Times.

http://aspekty.net{:}{:ru}Британские ученые предложили новое объяснение «проблемы 100 тысяч лет», то есть возникновения на Земле каждые сто тысячелетий ледниковых периодов. Они полагают, что главная причина — лед на поверхности Мирового океана. Но российские специалисты считают иначе и пророчат приход холодов через 14 лет — из-за солнечной активности. Lenta.ru выяснила, чья теория более правдоподобна и когда все-таки ударят глобальные морозы.

К изучению глобальных климатических изменений и предсказаниям следующего ледникового периода подключились математики, создав новую теорию. Согласно исследованию Валентины Жарковой из Университета Нортумбрии в Великобритании, следующее оледенение может произойти в 2030 году, то есть буквально через 14 лет. Опубликованная год назад работа Жарковой вызвала большой резонанс в научном сообществе, однако в последнее время внимание на нее обратили в связи с выступлением ученой на National Astronomy Meeting.

По словам Жарковой, понижение температуры на Земле напрямую связано с солнечной активностью и в скором времени нас ждет малый ледниковый период, такой же, как в XVII и XVIII веке. Тогда был зафиксирован минимум Маундера — количество солнечных пятен уменьшилось с 40-50 тысяч до всего 50 единиц. Зимы были гораздо холоднее обычного и длились дольше. Средняя температура воздуха на планете опустилась на 1,3 градуса, что привело к гибели урожаев и другим тяжелым последствиям.

Команда из физиков, математиков и астрономов во главе с Жарковой утверждает, что в период с 2030 по 2040 год солнечная активность упадет на 60 процентов. Однако понижение активности продлится не 60 лет, как при минимуме Маундера, а 30 лет. Согласно гипотезе, магнитные волны на Солнце появляются парами, главная из которых отвечает за дипломные изменения, наблюдаемые исследователями при изменении солнечной активности. Периодичность колебаний составляет порядка 11 лет, что соответствует исковому циклу. Таким образом, исследователи увязали эволюцию магнитного поля Солнца с минимумами и максимумами активности звезды, а также его влиянием на климат.

У этой теории много противников, поскольку минимум Маундера нельзя напрямую связать с малым ледниковым периодом. Повлиять на температуру в ту эпоху могли и вулканы, чей пепел затмевал солнечный свет, замедление или даже полная остановка термоциркуляции океанских вод или же прекращение массового выжигания лесов американскими индейцами, которые вымерли в результате инфекций.

К тому же теорию разрабатывали не климатологи, а физики, которые изучали только солнечную активность. Модель, созданная российскими, украинскими и британскими учеными, может объяснить минимум Маундера, но применять ее для предсказания ледниковых периодов некорректно. Эффективные климатические модели включают в себя не только солнечную активность, но и множество других факторов.

Но ледниковые периоды действительно повторяются. Сначала Земля погружалась в холод каждые 40 тысяч лет, а миллион лет назад, во времена среднеплейстоценового перехода, промежутки увеличились. Теперь глобальные похолодания происходят каждые 100 тысяч лет, и пока этому нет надежного объяснения.

Новую теорию, объясняющую «проблему 100 тысяч лет», выдвинули геофизики из Кардиффского университета Великобритании. Согласно отчету, опубликованному в журнале Geology, все дело в Мировом океане, точнее, в поглощении им углекислого газа.

Используя данные, полученные в рамках программы Deep Sea Drilling Project, специалисты изучили придонные слои океана и обнаружила интересную закономерность: в ископаемых организмах и породах, относящихся к ледниковым периодам, повышенное содержание углекислого газа. Это, по мнению ученых, и могло вызвать оледенение Земли.

«Мы связываем глобальное похолодание с «вдохами» и «выдохами» углекислого газа Мировым океаном. Когда лед достигает большой толщины, океан начинает поглощать газ из атмосферы, понижая тем самым температуру планеты, — комментирует ведущий автор исследования профессор Кэрри Лир. — Взглянув на окаменелости на дне океана, мы определили, что каждые 100 тысяч лет океан поглощает больше углекислого газа».

Ученый сравнивает лед на поверхности океана с крышкой, препятствующей свободному выходу углекислого газа в атмосферу. Водоросли, которые играют важнейшую роль в удалении углекислого газа из атмосферы, могут свободно его поглощать, но обратному процессу мешает эта «крышка» из льда.

Когда лед становится тоньше, океан начинает высвобождать углекислый газ и повышает температуру Земли. Именно этот процесс наблюдается сейчас, так как последнее оледенение закончилось более 11 тысяч лет. С тех пор повысились температура и уровень Мирового океана, а ледяные шапки вновь переместились к полюсам. Кроме того, парниковому эффекту способствует выбросы углекислого газа человеком.

«Мы приблизились к разгадке того, почему происходят ледниковые периоды, однако до сих пор не знаем, отчего цикл увеличился с 40 тысяч лет до 100. Мы не можем делать предсказаний о климате, если не знаем, как происходят эти процессы. Наша работа проливает свет на некоторые аспекты», — рассказала Лир в интервью International Business Times.

http://aspekty.net{:}

‡агрузка...

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Будь ласка, введіть свій коментар!
Будь ласка, введіть своє ім'я тут